DIACONIE VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE TE ROLDE

RSIN/fiscaalnummer: 824 131 885

Rolderdingspellaan 2 - 9451 GB Rolde

Doelstelling en missie van de diaconie van de Jacobuskerkgemeente te Rolde

Het Evangelie geeft mensen hoop, inspireert tot naastenliefde en wijst ons de weg naar vrede en gerechtigheid. Samen met anderen willen we vanuit dit geloof delen wat ons is gegeven om in onze plaatselijke gemeente, in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en hen tot recht te laten komen. Om met tijd en talent, aandacht en zorg, kennis en vaardigheden, geloof, geld en goed te bouwen aan een wereld, die voor iedereen leefbaar is.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor de periode 2016 - 2019 is de missie nader uitgewerkt. (Beleidsplan 2016-2019 def.pdf )

Bestuurssamenstelling

Het college van de diaconie bestaat uit 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De penningmeester van de diaconie wordt hierbij ondersteund door een externe deskundige.

Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn, met uitzondering van de predikant, onbezoldigd.

Financiële verantwoording: college van diaconie

STAAT van BATEN en LASTEN over 2015

  Begroot 2015 2015 2014
BATEN
Onroerende zaken, Rente en Dividend 1.300 1.032 1.034
Bijdragen kerkleden 9.950 10.222 11.535
Door te zenden collectes 8.300 8.984 8.798
Totaal baten 19.550 20.238 21.367
 
LASTEN
Verplichtingen andere organen 1.380 1.312 1.242
Salarissen 130 483 1.262
Diaconaal werk plaatselijk 1.300 3.188 2.355
Diaconaal werk landelijk 5.000 5.759 2.222
Diaconaal werk wereldwijd 14.000 11.113 14.442
Overige lasten 740 204 743
Totaal lasten 22.550 22.059 22.266
       
Saldo -3.000 -1.821 -899

PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROLDE (JACOBUSKERKGEMEENTE ROLDE)

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: Voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moet de jaarrekening online worden gepubliceerd. Onderstaand onze gecomprimeerde jaarrekening 2014.

De Jacobuskerkgemeente Rolde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf ).

RSIN/fiscaalnummer: 824 131 873

Lottinglaan 7, 9451 KL Rolde

Doelstelling en missie van de Protestantse Gemeente Rolde

Wij zijn de Protestantse Gemeente te Rolde. Met erkenning en eerbiediging van de onderlinge verschillen willen wij eenheid uitstralen en zichtbaar zijn in de Rolder gemeenschap. Dit doen wij door om te zien naar elkaar en gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om één gemeente van Christus te zijn.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor de periode 2016 - 2019 is de missie nader uitgewerkt. (Beleidsplan 2016-2019 def.pdf )

Bestuurssamenstelling

Het moderamen (Dagelijks Bestuur) bestaat uit de voorzitter en de scriba als ouderlingen, de predikant, een diaken en een kerkrentmeester. De kerkenraad (Bestuur) bestaat uit voornoemde vijf personen, aangevuld met 5 ouderlingen, 6 diakenen en 1 kerkrentmeester.

Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn, met uitzondering van de predikant, onbezoldigd.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de de generale regeling (http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/predikanten/Paginas/Default.aspx).

Financiële verantwoording: college van kerkrentmeesters

STAAT van BATEN en LASTEN over 2016

COLLEGE KERKRENTMEESTERS JACOBUSKERK ROLDE
                     
          jaarrekening          
                     
    Begroting     Rekening     Rekening    
    2016     2016     2015    
BATEN                    
baten onroerende zaken 19.500   15.735   19.961    
rentebaten en dividenden - 6.000   - 6.049   - 7.382    
bijdragen levend geld - 112.000   - 111.199   - 110.022    
Bijdrage plaatselijke diakonaat - 9.000   - 9.500   - 9.250    
                     
Totaal:  146.500   142.483   146.615    
  ===========   ===========   ===========
LASTEN                    
lasten kerkgebouw (excl. afschr.) 12.500   12.137   12.435    
lasten overige onroerende zaken en                    
 inventarissen - 6.500   - 5.839   - 4.870    
pastoraat - 85.000   - 85.190   - 82.036    
lasten kerkdiensten, catechese en                    
overige kerkelijke activiteiten - 8.000   - 8.794   - 6.864    
verplichtingen en bijdragen - 17.500   - 16.708   - 17.278    
vergoedingen - 6.000   - 6.335   - 5.620    
kosten beheer en administratie - 8.000   - 9.482   - 11.943    
kerkblad - -1.000   - -1.255   - -624    
Toevoeging fonds groot onderhoud - 5.000   - 5.000   - 5.000    
Toevoeging fonds orgel - 2.500   - 2.500   - 2.500    
                     
Totaal:  150.000   150.730   147.922    
  ===========   ===========   ===========
                     
Saldo:  -3.500   -8.247   -1.307    
  ===========   ===========   ===========
Opbrengst bijzondere baten                    
Opbrengst verkoop gronden - 0   - 0   - -32.204    
Resultaat effecten - 0   - -6.737   - 81    
                     
Totaal: c 0   -6.737   -32.123    
  ===========   ===========   ===========
                     
Saldo: -3.500   -1.510   30.816    
  ===========   ===========   ===========
                     

 

 

Eerstvolgende viering