DIACONIE VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE TE ROLDE

RSIN/fiscaalnummer: 824 131 885

Rolderdingspellaan 2 - 9451 GB Rolde

Doelstelling en missie van de diaconie van de Jacobuskerkgemeente te Rolde

Het Evangelie geeft mensen hoop, inspireert tot naastenliefde en wijst ons de weg naar vrede en gerechtigheid. Samen met anderen willen we vanuit dit geloof delen wat ons is gegeven om in onze plaatselijke gemeente, in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en hen tot recht te laten komen. Om met tijd en talent, aandacht en zorg, kennis en vaardigheden, geloof, geld en goed te bouwen aan een wereld, die voor iedereen leefbaar is.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor de periode 2016 - 2019 is de missie nader uitgewerkt. (Beleidsplan 2016-2019 def.pdf )

Bestuurssamenstelling

Het college van de diaconie bestaat uit 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De penningmeester van de diaconie wordt hierbij ondersteund door een externe deskundige.

Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn, met uitzondering van de predikant, onbezoldigd.

Financiële verantwoording: college van diaconie

Klik hier voor een toelichting op de Jaarrekening 2017 Exploitatie Jaarrekening 2017 Diaconie tbv website kopie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROLDE (JACOBUSKERKGEMEENTE ROLDE)

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: Voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moet de jaarrekening online worden gepubliceerd. Onderstaand onze gecomprimeerde jaarrekening 2014.

De Jacobuskerkgemeente Rolde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf ).

RSIN/fiscaalnummer: 824 131 873

Lottinglaan 7, 9451 KL Rolde

Doelstelling en missie van de Protestantse Gemeente Rolde

Wij zijn de Protestantse Gemeente te Rolde. Met erkenning en eerbiediging van de onderlinge verschillen willen wij eenheid uitstralen en zichtbaar zijn in de Rolder gemeenschap. Dit doen wij door om te zien naar elkaar en gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om één gemeente van Christus te zijn.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor de periode 2016 - 2019 is de missie nader uitgewerkt. (Beleidsplan 2016-2019 def.pdf )

Bestuurssamenstelling

Het moderamen (Dagelijks Bestuur) bestaat uit de voorzitter en de scriba als ouderlingen, de predikant, een diaken en een kerkrentmeester. De kerkenraad (Bestuur) bestaat uit voornoemde vijf personen, aangevuld met 5 ouderlingen, 6 diakenen en 1 kerkrentmeester.

Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn, met uitzondering van de predikant, onbezoldigd.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de de generale regeling (http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/predikanten/Paginas/Default.aspx).

Financiële verantwoording: college van kerkrentmeesters

STAAT van BATEN en LASTEN over 2017

          STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
                         
          Begroting     Rekening     Rekening  
          2017     2017     2016  
BATEN                        
baten onroerende zaken     19,500   21,957   15,735  
rentebaten en dividenden     - 18,000   - 17,407   - 19,270  
bijdragen levend geld     - 110,000   - 103,810   - 111,199  
bijdrage plaatselijk diakonaat     - 9,000   - 9,500   - 9,500  
                         
Totaal:        156,500   152,674   155,704  
        =========== =========== ===========
LASTEN                        
lasten kerkgebouw (excl. afschr.)     12,500   14,163   12,137  
lasten overige onroerende zaken en                    
 inventarissen       - 6,750   - 7,267   - 7,512  
pastoraat       - 84,000   - 84,077   - 85,190  
lasten kerkdiensten, catechese en                    
overige kerkelijke activiteiten     - 4,150   - 2,557   - 4,281  
verplichtingen en bijdragen     - 18,000   - 17,992   - 18,000  
salarissen vergoedingen     - 10,250   - 11,870   - 9,335  
kosten beheer en administratie     - 7,350   - 9,100   - 8,030  
bank/rentekosten     - 12,000   - 13,526   - 13,221  
                         
Totaal:        155,000   160,552   157,706  
        =========== =========== ===========
                         
Saldo:        1,500   -7,878   -2,002  
        =========== =========== ===========
                         
Saldo toevoegingen aan fondsen/voorzieningen                
en overige baten en lasten                      
                         
toevoeging aan fondsen      6,000   6,000   7,500  
                         
Opbrengst bijzondere baten                      
resultaat effecten     - 0   - 1,561   - -6,737  
overige baten en lasten     - -1,000   - -727   - -1,255  
                         
Totaal:        -1,000   834   -7,992  
        =========== =========== ===========
                         
Saldo:        -3,500   -14,712   -1,510  
        =========== =========== ===========
                         

Eerstvolgende viering