De Jacobuskerk is betrokken bij mensen, ook bij mensen die het moeilijk hebben. Het is één van de belangrijkste taken van de kerk: het dienen van je naaste. Behalve onze predikant houden vooral de diakenen zich hiermee bezig. De woorden ‘diaken’ en ‘diaconie’ zijn afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’, dat ‘dienen’ of ‘dienst’ betekent. 

Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met werkeloosheid, schulden, armoede, of die zich eenzaam voelen, vluchteling zijn of door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben in onze eigen omgeving of elders in de wereld. Want het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn of haar recht komt. De kerk probeert daar in het diaconaat handen en voeten aan te geven. Het diaconaat laat op deze manier zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

Opbrengsten en aanwendingen diaconale gelden 2017

Opbrengsten; 

In 2017 is er een bedrag van ca.€ 11.250,-aan collecte-opbrengsten t.b.v. de diaconie binnen gekomen. Dit bedrag blijft de laatste jaren ongeveer gelijk. Van dit bedrag was ongeveer € 7.400,- bestemd als doorzendcollectes voor wereldwijde doeleinden en €2.400,- voor landelijke doeleinden. Het resterende bedrag was bestemd voor diverse diaconale activiteiten binnen de gemeente.

Vanuit de actie Kerkbalans is een bedrag van € 9.500,- beschikbaar gesteld voor diaconaal werk.En ook niet onbelangrijk: er is een bedrag van circa € 2.500,- aan giften ontvangen.

Aanwendingen;

Naast de hierboven genoemde doorzendcollectes heeft de diaconie voor een bedrag van € 10.500,- aan giften en bijdragen beschikbaar gesteld voor diverse stichtingen en instellingen.Een bedrag van € 3.600,- ging naar landelijke doeleinden en € 6.900,- wereldwijd.

Daarnaast heeft de diaconie € 1.500,- overgemaakt in verband met rampsituaties ( Afrika, Bangladesh en Nepal).

Aan bloemen voor ouderen en zieken is een bedrag van € 3.000,- besteed.Eenzelfde bedrag is gebruikt voor diverse plaatselijke diaconale activiteiten, waaronder de kerstattenties.

Dat de diaconie meer geld heeft besteed aan goede doelen dan er opbrengsten waren, heeft er mee te maken,dat de kerkenraad enige jaren geleden besloten heeft dat de financiële reserve van de diaconie jaarlijks met € 5.000,- afgebouwd mag worden.

(Robert Arntzenius)

In het kader van de ANBI regelgeving is hieronder een samengevat overzicht van de baten/lasten jaarrekening 2017 van de Diaconie van de Jacobuskerkgemeente geplaatst;

Exploitatie Jaarrekening 2017 Diaconie tbv website kopie

Eerstvolgende viering