PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROLDE (JACOBUSKERKGEMEENTE ROLDE)

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: Voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moet de jaarrekening online worden gepubliceerd.

De Jacobuskerkgemeente Rolde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf ).

RSIN/fiscaalnummer: 824 131 873

Lottinglaan 7, 9451 KL Rolde

Doelstelling en missie van de Protestantse Gemeente Rolde

Wij zijn de Protestantse Gemeente te Rolde. Met erkenning en eerbiediging van de onderlinge verschillen willen wij eenheid uitstralen en zichtbaar zijn in de Rolder gemeenschap. Dit doen wij door om te zien naar elkaar en gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om één gemeente van Christus te zijn.

Beleidsplan

In het beleidsplan voor de periode 2020 - 2024 is de missie nader uitgewerkt. (Beleidsplan 2020-2024.pdf )

Bestuurssamenstelling

Het moderamen (Dagelijks Bestuur) bestaat uit de voorzitter en de scriba als ouderlingen, de predikant, een diaken en een kerkrentmeester. De kerkenraad (Bestuur) bestaat uit voornoemde vijf personen, aangevuld met 5 ouderlingen, 6 diakenen en 1 kerkrentmeester.

Beloningsbeleid

Alle bestuurders zijn, met uitzondering van de predikant, onbezoldigd.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de generale regeling (klik hier voor meer info).

Financiële verantwoording: college van kerkrentmeesters

ANBI rapport

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk