Vespervieringen rond de “werken van barmhartigheid”

U wordt in de 40-dagentijd uitgenodigd om thuis, via www.kerkomroep.nl mee te doen aan de vespers in de Jacobuskerk op woensdagavonden om 19.30 uur rond het thema ‘De zes werken van Barmhartigheid’ en wel op:

17 februari:      het bezoeken van zieken

24 februari:      het laven van dorstigen

3 maart:           het kleden van naakten

10 maart:         het voeden van hongerenden

17 maart:         het onderdak verlenen aan vreemdelingen

24 maart:         het bezoeken van gevangenen.

Jan Bos, Tine Stolte, Liesbeth Mooij zullen voorgaan in de zes vespervieringen. Verder is er medewerking van Tine Stolte (zang), hoboïst Bindert Posthuma en Rein Steenstra (zang). Verder kan er niemand aanwezig zijn, daarom hopen wij van harte dat u meeluistert met deze vespervieringen, die dit jaar heel anders zijn dan anders.

 

Mattheüs 25: 31-40 is de leidraad voor de vespervieringen. Jezus vertelt daar zijn discipelen over de uiteindelijke grote scheiding in de kudde van zijn gelovigen, een scheiding als van bokken en schapen door een herder met het oog op de nacht en de daaropvolgende dag – de dag van het oordeel. De ene groep wordt ter linkerzijde van de Goede Herder gezet, de andere groep ter rechterzijde. Het beslissende criterium blijken de ‘zes werken van barmhartigheid’ te zijn: of men die barmhartigheid jegens de medemens en daarmee jegens de Heer vervuld heeft. Wanneer die ‘werken van barmhartigheid’ ontbraken in het dagelijks leven maakt de gelovige geen deel uit van de toekomst van de Heer. Het laatste oordeel is hard: ‘ In zover u dit niet aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt u het niet aan mij gedaan’. Hoe wisten de mensen wat ze geacht werden te doen jegens hun medemens en de Heer? De wet, de profeten en de prediking van Jezus hebben het telkens weer gezegd: de minsten, de weduwen en wezen, zij die honger en dorst hebben, geen kleding, geen dak boven hun hoofd, de vreemdeling – dat zijn de mensen die barmhartigheid nodig hebben van hun medemens en van de gelovigen omwille van Jezus de Heer, de bondgenoot van de minsten. Barmhartigheid bewijzen aan wie het nodig heeft, is de kerntaak en het kenmerk van de gelovige omdat het dienst is aan Jezus de Heer en Goede Herder. 

Deze zes werken van barmhartigheid werden voor de eerste gemeente een soort mini-catechismus voor het christelijk leven. Later – in de middeleeuwen- werd daar nog een zevende barmhartig werk aan toegevoegd: het begraven van doden die niemand hebben om hen de laatste eer te bewijzen.

Deze reeks van 7 werken van barmhartigheid werd op allerlei manieren onder de aandacht gebracht: in gebedenboeken thuis, in liederen en gebeden; in de kerken: in houtsnijwerk, altaar- en gewelfschilderingen, aan de buitenkant van de huizen in schilderingen en gevelstenen. Wij laten ons de komende weken door dit beeldmateriaal leiden.

Ondergetekenden gaan voor in de zes vespervieringen. Verder is er medewerking van Tine Stolte (zang), hoboïst Bindert Posthuma en Rein Steenstra (zang).

Verder kan er niemand aanwezig zijn, daarom hopen wij dat u meeluistert met deze vespervieringen, die dit jaar heel anders zijn dan anders.

Jan Bos, Tine Stolte, Liesbeth Mooij

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk