DIACONIE

De Jacobuskerk is betrokken bij mensen, ook bij mensen die het moeilijk hebben. Het is één van de belangrijkste taken van de kerk: het dienen van je naaste. We zetten ons in voor mensen die te maken hebben met werkloosheid, schulden, armoede, of die zich eenzaam voelen, vluchteling zijn of door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben in onze eigen omgeving of elders in de wereld.

Het dienen van je naaste bestaat ook uit zorg voor en dienen van de schepping. De Jacobuskerk is niet voor niets een ‘Groene Kerk’. Met een duurzame manier van leven zorgen we ervoor dat ook de mensen verder weg en de generaties na ons kunnen leven. Vandaar dat de diaconie ook speciaal aandacht besteedt aan duurzame initiatieven, vragen en projecten.

HULP DICHTBIJ

De wekenlijkse bloemengroet vanuit de kerk is voor mensen die om wat voor reden dan ook extra aandacht kunnen gebruiken. Tachtigplussers krijgen ieder jaar een verjaardagsboeket evenals jubilarissen. Ook met de kerstattentie willen we ouderen en zieken aandacht geven.

Begin 2018 zijn we gestart met de maandelijkse dorpssoep. Er wordt dan in het Tichelhoes gezamenlijk soep gegeten met kerk- en dorpsgenoten. In 2019 zijn we gestart met het uitbreiden van deelname aan de dorpssoep zodat meer mensen deel kunnen nemen.

Jaarlijks wordt er een bedrag gereserveerd voor acute individuele hulp.

Samen met de Stichting Helper ondersteunen we het werk van de Voedselbank. Ook dragen we financieel bij aan een Sinterklaascadeautje voor de jongeren en Kerstpakketten.

Onze kerkenraad heeft een convenant getekend met INLIA (organisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen) waarin we ons verplichten hulp te bieden aan vluchtelingen.

HULP VERAF

Samen met de werkgroep ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking) steunen we het meerjarenproject ‘Kinderen in de knel’ van Kerk in Actie en dan specifiek het project ‘De kleine arbeider’ in Colombia. ZWO organiseert tevens schrijfacties van Amnesty International.

Daarnaast sponsort onze gemeente de opleiding van 6 kinderen via SAC (Stichting Actie Calcutta) in India.

Wereldwijd draagt de diaconie via Kerk in Actie bij aan humanitaire hulp bij rampen.

We investeren in Oikocredit. Deze organisatie verstrekt kleine leningen aan beginnende ondernemers in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

BELEID GELDBESTEDING 

Op basis van criteria, die zijn opgesteld naar aanleiding van uitkomsten van een enquête onder gemeenteleden, worden de gelden evenredig verdeeld over projecten in dorp/regio, nationaal en internationaal. De werkgroep ZWO adviseert ons over de projecten internationaal. 

Daarnaast kunnen gemeenteleden kleine projecten aandragen.

Alle projecten moeten voldoen aan de ANBI-status.

Op dit moment bezinnen we ons op dit beleid – zo willen we bijvoorbeeld ook duurzaamheid hierin meenemen.

ONDERSTEUNT U ONS WERK?

Ons werk is mogelijk door de jaarlijkse bijdrage van gemeenteleden, giften en de wekelijkse collecten tijdens de kerkdienst. U kunt ook deqr cvk QR-code hiernaast gebruiken om rechtstreeks te geven. 

BELASTINGAFTREK

Uw bijdrage aan de diaconie komt in aanmerking voor belastingaftrek – voor meer informatie over de verschillende vormen en voorwaarden kunt u contact opnemen met de penningmeester, Gabrielle van Dinteren, tel.06-30690207

 

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019

INKOMSTEN 2019

Opbrengsten onroerende zaken                                  €     765,-

Opbrengsten vrijwillige bijdragen                                €11.100,-

Collecten kerkdiensten                                               €  1.058,-

Giften                                                                         €  4.355,-

Door te zenden collecten                                            €  9.991,-

Totale inkomsten 2019                                                 € 27.269,-

UITGAVEN EN KOSTEN 2019 

Verplichtingen / bijdragen aan andere organen       €  1.792,-

Administratief beheer                                               €     317,-

Bankkosten en rentelasten                                       €     312,-

Diaconaal werk plaatselijk                                        €  8.126,-

Diaconaal werk regionaal / landelijk                         €  4.050,-

Diaconaal werk wereldwijd                                      €  5.840,-

Afdracht aan goede doelen                                       €10.680,-

Totale uitgaven en kosten 2019                                  € 31.117,-

 

CONTACT EN REKENINGNUMMERS
Contact secretariaat:  

Mw. Gré Kornelius tel. 06-51198952

Het rekeningnummer van de Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde is:

NL89 RABO 0373742363 (Jaarlijkse bijdrage)

NL54RABO0356000044 (Algemeen)

 

 

Eerstvolgende viering

Actie Kerkbalans

Download de Collecte App

qr cvk