Kerkenraad

De Jacobuskerkgemeente heeft een kerkenraad die bestaat uit een voorzitter, scriba, ouderlingen (pastoraat), ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en de predikant.

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en is eindverantwoordelijke voor het bestuur van de kerk, maar delegeert veel taken.

Taken betreffende beheer zijn gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters, dat optreedt als rechtspersoon van de Jacobuskerkgemeente. Diaconale taken worden vervuld door het College van Diakenen, als afzonderlijke rechtspersoon.
Daarnaast is er een aantal commissies/werkgroepen die in principe zelfstandig opereren, onder supervisie en mandaat van de kerkenraad; bij wezenlijke verandering van aanpak wordt door deze commissies/werkgroepen eerst goedkeuring door de kerkenraad gezocht.

De kerkenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. De agenda voor deze vergaderingen wordt voorbereid door het moderamen. Anders dan voor ‘kleine’ zaken neemt het moderamen geen beslissingen. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter en scriba, een ouderling-kerkrentmeester, de voorzitter van de diaconie en de predikant.

In de praktijk betekent dit dat er tijdens de kerkenraadsvergaderingen gesproken wordt over een scala aan onderwerpen; naast praktische zaken ook over het wel en wee van de gemeenteleden en bijvoorbeeld over hoe we kerk willen zijn in het dorp. Meer ‘verdiepende’ onderwerpen, waarin we nadenken over ons geloof en wat dat voor ons betekent komen, ook aan bod.

Kerkenraadsvergaderingen zijn dus meer dan gewone vergaderingen!

Wilt u contact met de kerkenraad? Dat kan via de scriba (secretaris) Rienk Kamer, Boterakker 2a, 9451 GS Rolde, 0592-243115, scriba@jacobuskerkrolde.nl.

terug

Agenda

Hendrik Kok

wo 06 mrt 2024 om 15:00

Oecumenische vesper

wo 06 mrt 2024 om 19.30 uur

Petrus Veertigdagenkalender

 

KerkbalansLid worden

Bent u in Rolde of omgeving komen wonen en wilt u lid worden?
U bent hartelijk welkom!