College van Kerkrentmeesters

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de kerk maar zij delegeert veel taken. Taken betreffende beheer zijn gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters, dat optreedt als rechtspersoon van de Jacobuskerkgemeente. Concreet betekent dit dat het College van Kerkrentmeesters gaat over de dagelijkse gang van alle zaken die met beheer te maken hebben.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat in principe uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele “algemeen” kerkrentmeesters. Momenteel zijn er twee ouderling-kerkrentmeesters, Bert Knol en Jacob van Nimwegen. Zij zijn ook lid van de kerkenraad. Via deze ouderling-kerkrentmeesters blijft de Kerkenraad op de hoogte van wat er speelt bij het beheer van de kerk en blijft het College van Kerkrentmeesters op de hoogte van wat er speelt in de Kerkenraad. Het College van Kerkrentmeesters vergadert ca. 12 x per jaar. 

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met: 

FINANCIËN

 • Het verantwoord omgaan met vermogen (beleggingen), het werven van gelden (Aktie Kerkbalans) en het voeren van een deugdelijke financiële administratie; dit alles om de financiële voorwaarden te scheppen voor het reilen en zeilen van de Jacobuskerkgemeente nu en in de toekomst;
 • Het scheppen van transparantie zowel intern als extern over de financiële aangelegenheden van de kerk, door jaarlijks een duidelijke begroting en jaarrekening op te stellen en op de website van de kerk te publiceren.

EREDIENST

 • Het scheppen en in stand houden van de voorwaarden voor het houden van erediensten en rouw/trouwdiensten in de Jacobuskerk;
 • Het zorgdragen voor brandveiligheid en protocollen voor het geval zich een calamiteit voordoet (brand, onwel worden van bezoekers);

GEBOUWEN EN LANDERIJEN

 • Het beheer, de verhuur en het onderhoud van gebouwen in eigendom van de Jacobuskerkgemeente (kerk, pastorie en Tichelhoes), verzekeringen, energiecontracten enz.;
 • Het bewaken van het historische karakter van het kerkgebouw (Rijksmonument);
 • Het verantwoord verpachten van gronden in het bezit van de kerk;

EXTERNE CONTACTEN 

 • De samenwerking en het onderhouden van contact met de gemeente Aa en Hunze en andere gebruikers van het kerkgebouw zoals de Stichting Rolder Concerten (SRC), de RK Statie en de Stichting Behoud Rolder Kerk (SBRK); 
 • De samenwerking met het kerkelijk bureau in Assen en het Classicaal College voor Beheerszaken (CCBB);
 • Het contact met de onderwijzers GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs op Openbare basisscholen) en het ondersteunen van GVO lessen op de scholen in Rolde en Ekehaar;

GEMEENTELEVEN

 • Het op orde houden van de ledenadministratie van de gemeente;
 • Het onderhouden van contact met en de zorg voor de (hulp)kosters en andere vrijwilligers; 
 • Het onderhouden van contact met en de naleving van overeenkomsten met de organisten;
 • De naleving van de werknemerscontracten van predikant en cantor;
 • De uitgifte van het kerkblad; 

Enzovoort.


In de uitvoering van deze beheerstaken werkt het College van Kerkrentmeesters binnen de kaders van het beleidsplan van de Jacobuskerkgemeente en de vastgestelde jaarlijkse begroting. Afwijken van deze gang van zaken is mogelijk maar slechts in overleg tussen Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters.

Formeel overleg tussen Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters vindt 2 x per jaar plaats: in oktober/november tijdens de bespreking van de begroting voor het volgend jaar en in mei tijdens de verantwoording van de jaarrekening over het vorige jaar.

Hebt u vragen voor het College van Kerkrentmeesters?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bert Knol, tel. 06 - 10 08 17 51, email: bertknol21@gmail.com

terug

Agenda

Eredienst

zo 23 jun 2024 om 10:00

Hendrik Kok

wo 26 jun 2024 om 15:00

Lid worden

Bent u in Rolde of omgeving komen wonen en wilt u lid worden?
U bent hartelijk welkom!